SỰ KIỆN ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI ARENA
- Top all 3 ngày
+ Từ 20h ngày 29/08/2020 đến hết ngày 1/09/2020
+ Dành cho 05 người có số reset cao nhât
+ Tính theo BXH 0H
+ Ngày đua top tăng giới hạn reset + 10 Reset
(Phần thưởng cập nhập tại trang chủ)
-Top all 7 ngày
+ Từ 20h ngày
29/08/2020 đến hết ngày 05/09/2020
+ Dành cho 05 người có số reset cao nhât
+ Tính theo BXH 0H)
+ Ngày đua top tăng giới hạn reset + 10 Reset
(Phần thưởng cập nhập tại trang chủ)
-Top Chủng Tộc 10 ngày
+ Từ 20h ngày
29/08/2020đến hết ngày 8/09/2020
+Dành cho 07 người dứng đầu các class
+ Tính theo BXH 0H
+ Ngày đua top tăng giới hạn reset + 10 Reset
(Phần thưởng cập nhập tại trang chủ)
- Top Tu Tiên
+ Từ 20h ngày
29/08/2020 đến hết ngày 10/09/2020
+ Những Người đầu tiên đạt cấp tu tiên đạt 40 nhận 01 Siêu wing 3 full + 13( nhân vật đạt top này không dc nhận thêm top1,2)
+ Top 1 01 wing 3 luck + 13 + 1 dòng tuỳ chọn + 200B
+ Top 2 01 wing 3 luck + 11 + 150B
+ Chú Ý Giới hạn thấp nhất 10 cấp tu tiên để đủ điều kiện nhận Top
- Top Kill Boss ( đợt 1 )
+ Từ 20h ngày
29/08/2020 đến hết ngày 10/09/2020
+ Top1 01 vũ khí rồng cấp 2 full + 300.000 Gcent
+ Top2 300.000 Gcent
+ Top3 200.000 Gcent
-Kundun + 30 điểm, Medu,Selupan,Kimlong + 50 điểm, All Boss vàng + 10 điểm
MupvpVN