GIỜ SỰ KIỆN

-THỎ NGỌC : Map LOREN ( Toàn Map )
GIỜ XUẤT HIỆN 3H ,9H ,15H15 ,.21H
- SUMMER EVENT : Map LOREN ( Toàn Map )
GIỜ XUẤT HIỆN 8H40 ,11H40 ,14H40,18h40,22h40
- MEDUSA : SWAP (MapSanMeDu)
GIỜ XUẤT HIỆN 11H ,19H, 22h30
+ Hiện mặc định cổng 3h 6h
- SIÊU BOSS : MAP LOREN
GIỜ XUẤT HIỆN 19H 40
-EROHIM : ARENA ,BARRACKS
HỒI LẠI SAU 12H ( hiện đầu cổng )
-KEEVUONG : LOREN , DUNGEON
SV PK
HỒI LẠI SAU 20H
-BOSS VÀNG HIỆN ALL MÁP
CÁC ĐẦU GIỜ CHẴN 0H > 22H
KIM LONG K1K2K3 LaCleon 1 2
HỎA DIỆM MapSanMeDu ( lvl 400 vào cửa )


- KUNDUN ( hiện tại Arena 80,13 Dung3 32,58 Aida2 100,156 K7 )
HỒI LẠI SAU 4H