Các bạn đến Golbin tại Noria sau đó đặt các nguyên liệu cần thiết vào
01 nguy
ên liệu w2.5
01 cánh cấp 2 + 9 + 4 tính năng
01 ngọc sáng tạo
01 ngọc hỗn nguyên
Cloak Of Death

Wing Of Chaos


Wings of LifeWing Of MagicCloak Of Death

Wing Of Chaos


Wings of LifeWing Of Magic